Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Verejná obchodná súťaž

 19.09.2021

Obec Sedlice odpredáva prebytočný hnuteľný majetok - komunálne vozidlo Multikar M25, 4x2, vyklápač. Bližšie informácie, ako aj fotografie predmetného vozidla nájdete v podmienkach verejnej obchodnej súťaže.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Obec Sedlice, zastúpená starostom obce Mgr. Marekom Gumanom, vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predmet súťaže

malé komunálne vozidlo MULTIKAR M25

za nasledujúcich podmienok:

1. Vyhlasovateľ súťaže

Názov:

Obec Sedlice

Sídlo:

  Sedlice č. 176, 082 43 Sedlice

IČO:

  00 327 743

Č. účtu, IBAN:

SK89 0200 0000 0000 0342 1572

V zastúpení:

Mgr. Marek Guman, starosta obce

Tel.č.:

  0908 318 133

e-mail:

obecsedlice@sedlice.sk

webové sídlo:

www.sedlice.sk

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Komunálne vozidlo MULTIKAR M25

3. Opis predmetu súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže ( ďalej len súťaže) je predaj hnuteľného majetku obce Sedlice v zmysle platných právnych predpisov a výsledkom je uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva. Obec Sedlice ponúka na predaj hnuteľný majetok:

Kategória vozidla: N1 – vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 T

Značka a typ vozidla: Multikar M25

Výrobca: Web MC-NDR, Nemecko

VIN: 14114

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1989

Zdvihový objem valcov motora: 1 997 cm3

Maximálny výkon motora/otáčky: 33 kW

Prevodovka/počet stupňov: manuálna/5

Pohon: 4x2, uzávierka zadnej nápravy

Predpísané palivo: nafta motorová

Nosnosť : 1 900 kg

Celková hmotnosť: 3 500 kg

Evidenčné číslo: PO 132 AE

Farba vozidla: zelená

4. Minimálna výška kúpnej ceny

2 500,00 EUR, slovom dvetisíc päťsto eur (vyhlasovateľ nie je platcom DPH)

5. Kritérium hodnotenia návrhov

Jediným kritériom bude najvyššia ponúknutá cena za predmet súťaže. Najvyššia kúpna cena nesmie byť nižšia ako minimálna výška kúpnej ceny podľa bodu č. 4 týchto podmienok súťaže.

6. Obhliadka predmetu súťaže

Predmet verejnej súťaže je možné obhliadnuť každý pracovný deň medzi 9:00 a 15:00 po telefonickom dohovore na tel.č.: 0908 318 133 do skončenia súťaže

7. Lehota na predkladanie návrhov:

30.09.2021 do 12.00hod.

8. Spôsob predkladania návrhov

Návrhy sa predkladajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s označením: „OVS – Predaj MULTIKAR – NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi: 30.09.2021 o 14.00 hod. na adrese vyhlasovateľa, kancelária starostu obce.

9. Lehota na oznámenie úspešného návrhu

Po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ v lehote 10 dní písomne vyrozumie navrhovateľa na prvom mieste o výsledku súťaže. S víťazom súťaže bude uzatvorená kúpna zmluva.

10. Organizačné pokyny:

Návrh do súťaže môže predložiť právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18rokov, ktorá predloží návrh kúpnej ceny minimálne vo výške podľa bodu č. 5 týchto podmienok. Vyhlasovateľ súťaže nie je platcom DPH.

Návrh predložený účastníkom musí obsahovať samostatný list s návrhom na plnenie kritéria na hodnotenie návrhov (výška kúpnej ceny).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

Účastníci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v súťaži.

V Sedliciach, 20.09.2021

Mgr. Marek Guman

       starosta obce

Zoznam aktualít

1 2 >