Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Program rozvoja obce (PHSR)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom riadenia samosprávy, vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje sa v ňom predstava o budúcnosti obce spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Spracúva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov a je výsledkom strategického plánovania.

Dokument PHSR obce Sedlice na roky 2016 – 2021 stanovuje vízie a strategické ciele, navrhuje konkrétne aktivity na ich dosiahnutie, uvádza merateľné ukazovatele a určuje opatrenia v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, voľného času, sociálnych služieb a zdravotníctva, bývania a služieb občanom, bezpečnosti a poriadku, marketingu, cestovného ruchu a ekonomického rozvoja, dopravy a technickej infraštruktúry, životného prostredia a činnosti samosprávy.

Poslaním PHSR obce Sedlice v programovacom období do roku 2021 je určiť prioritné smerovanie rozvoja obce vo všetkých strategických oblastiach, ktoré rozhodujúcim spôsobom vplývajú na kvalitu života obyvateľov. Cieľom je naplnenie vízie: „Obec Sedlice bude konkurencieschopná, príťažlivá a perspektívna obec so zvyšujúcou sa životnou úrovňou jej obyvateľov vo všetkých oblastiach, využívajúca všetky zdroje na tvorbu nových hodnôt v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.“