Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Súčasnosť

Obec Sedlice sa snaží byť konkurencieschopnou, príťažlivou a perspektívnou obcou. Usiluje sa zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a využívať všetky dostupné zdroje na tvorbu nových hodnôt. Dbá na ochranu životného prostredia a udržateľné využívanie historického, prírodného a kultúrneho dedičstva. Naďalej si udržiava postavenie strediskovej obce, a to najmä vďaka spoločnému školskému a zdravotnému obvodu, pošte a matrike a tiež dobrým nákupným možnostiam. Napriek relatívne vzdialenej polohe od väčších miest si zachováva pomerne vysoký počet obyvateľov a v čiernohorskej doline patrí k najväčším obciam. Vidiecky charakter prostredia určuje aktívne poľnohospodárstvo, avšak obec už nesie aj známky urbanizácie.

Prispel k tomu jej rozvoj v ostatných dvoch desaťročiach. Z dosiahnutých aktivít môžeme spomenúť rekonštrukciu domu služieb, kultúrneho domu a obecného úradu (2005 – 2009), výstavbu chodníka popri štátnej ceste (2007), sprístupnenie náučného chodníka (2008, 2010), zriadenie sauny v telocvični základnej školy (2010), otvorenie lekárne (2011), dokončenie rekonštrukcie budovy hasičskej stanice (2011), otvorenie zrekonštruovanej základnej školy (2012), dokončenie regenerácie centrálnej časti obce (2012), výstavbu detského ihriska v centre obce (2012), sprístupnenie turistického chodníka v rámci Mikroregiónu Čierna hora (2013), otvorenie denného stacionára pre seniorov (2015), rekonštrukciu priestorov spoločenskej sály obecného úradu (2015), rekonštrukciu telocvične (2015), zhotovenie workoutového parku (2016), spustenie kamerového systému (2017), kompletnú rekonštrukciu miestnych komunikácií (2013 – 2018), ako aj modernizáciu strojového parku (2020).

Súčasné pomery v obci dobre reflektujú definované pozitíva i negatíva, príležitosti a ohrozenia. K pozitívnym stránkam možno zaradiť účasť v združeniach, a to v Združení miest a obcí Slovenska, v Mikroregióne Čierna hora a v Klastri cestovného ruchu Šariš. Ďalej je to relatívne kvalitné životné prostredie a tiché, pokojné prostredie mimo hlavných dopravných ťahov, stabilné možnosti na športovanie a turistiku v obci aj v jej okolí, tradičné kultúrne, spoločenské a športové podujatia, prístup k zdravotnej starostlivosti, k základnému školstvu, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne (rast počtu vysokoškolsky vzdelaných ľudí), percentuálne vysoký podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov obce, možnosť pre seniorov navštevovať denný stacionár pod odborným dohľadom, početné rodinné väzby v obci, blízkosť príbuzných, dobrá spolupráca so záujmovými organizáciami a v neposlednom rade aj regenerované centrum obce či odpadové hospodárstvo vrátane triedenia odpadu na prijateľnej úrovni.

Najviac pociťovaným negatívom je absencia vodovodnej a kanalizačnej siete, chýbajúci bytový fond a stavebné pozemky, ako aj ubytovacie zariadenia. Potom chýbajúca zdravotná starostlivosť pre deti, nízky záujem o samosprávu, nedostatok zamestnancov s verejnoprospešným zameraním, chýbajúce multifunkčné ihrisko a možnosti rozvíjania zimných športov, problémy v niektorých záujmoých organizáciách a ich zanikanie, napríklad zaniknuté kresťanské spoločenstvá, materské centrum, letný tábor, MS Červeného kríža v Sedliciach či organizovaná turistika. Sociálnu a kultúrnu súdržnosť medzi obyvateľmi charakterizuje vzrastajúce uzatváranie sa do seba a nezáujem o komunikáciu. Ako ohrozenie treba rozhodne vnímať veľký nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok financií pre rozvojové aktivity, odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia alebo do väčších miest, nízky prirodzený prírastok obyvateľstva, stagnujúci počet novozaložených rodín a starnutie obyvateľstva, ale najmä klesajúci počet obyvateľov obce.

Všetky tieto slabé stránky a ohrozenia sú však zároveň príležitosťami, ako zlepšiť život v obci. Okrem nich sa núka priestor pre modernizáciu a zefektívnenie samosprávnych služieb v poskytovaní nových technológií, rozvoj internetizácie (optický internet), dobudovanie chodníkov, reguláciu a údržbu potokov, protipovodňové opatrenia vrátane vybudovania vodných poldrov, výstavbu nových budov slúžiacich verejnosti, rekonštrukciu verejných objektov, získanie budovy Jednoty do vlastníctva obce, zníženie energetickej náročnosti verejnosti slúžiacich budov, kompletnú rekonštrukciu kultúrneho domu a budovy šatní športového klubu, zriadenie plnohodnotného zberného dvora a bezpochyby aj priestor pre komunitnú prácu s mládežou vrátane celoživotného vzdelávania dospelých a seniorov v dennom stacionári.

Všestranný rozvoj, o ktorý sa snažili celé generácie ľudí žijúcich pred nami, ostáva primárnou víziou aj v nasledujúcich rokoch. Je v záujme všetkých obyvateľov, aby sa snažili udržať to dobré, čo v obci máme, a pozdvihnúť to, čo ešte obci chýba. Zaslúžiť sa o to môžeme všetci.