Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Základná škola

Základná škola s materskou školou Sedlice je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre dané stupne. Do školy dochádzajú okrem detí zo Sedlíc aj deti z obcí Klenov, Miklušovce, Suchá Dolina a Ľubovec. V školskom roku 2020/2021 ju v 9 triedach navštevovalo 147 žiakov, ktorým sa venovalo 22 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov. Všetky informácie súvisiace s činnosťou a životom školy sú dostupné na webovom sídle zasedlice.edupage.org.

Ľudová, národná i stredná škola

Informácie o školstve z dávnejšej histórie nie sú ucelené. Údaje o Slovenskej štátnej ľudovej škole v Sedliciach máme až z obdobia po vzniku Československej republiky v roku 1918, ale je isté, že škola existovala už aj predtým. Prvým učiteľom v tejto škole v ére samostatnej ČSR bol Rudolf Rainovský. V medzivojnovom období boli správcami školy Ján Richnavský, Vladimír Kováč a Jozef Ovary. Podľa počtu detí, ktoré školu navštevovali, boli otvárané triedy, raz dve, inokedy tri, neskôr aj štyri. Lenže vyučovanie bolo komplikované z dôvodu nedostatku učiteľov, ich častého prekladania, ale aj z dôvodu nezáujmu rodičov posielať deti do školy či pre chorobnosť detí. Po skončení vojny sa začal používať názov Národná škola v Sedliciach. V šk. roku 1948/1949 došlo k reorganizácii školstva. Počet ročníkov národnej školy sa znížil a zároveň vznikla meštianska, čiže stredná škola. V tomto období boli teda v Sedliciach dve školy. Riaditeľom národnej školy bol Andrej Šubják a riaditeľom strednej školy Ján Kohút. Už v šk. roku 1953/1954 však nastali ďalšie zmeny, došlo k zlúčeniu škôl a vznikla tak Osemročná stredná škola v Sedliciach, ktorej riaditeľom sa stal František Štávorský a ktorá na svoju činnosť využívala tri budovy: vlastnú (bývalá národná škola), kultúrny dom a miestnosti v dome pána Kotuliča.

Základná škola v novej budove

Počiatočné výkopové práce na novostavbe školy sa začali 12. júna 1959. Na stavbe pracovali väčšinou murári a tesári z obce, ale aj žiaci z vyšších ročníkov pod vedením učiteľov v rámci brigád. 13. októbra 1960 pracovníci pozemných stavieb, pracovníci okresného investorského útvaru a pracovníci ONV z Prešova dielo skolaudovali a do užívania odovzdali budovu 13-triednej školy. Ako riaditeľ v tom čase pôsobil Milan Havrila a 11 učiteľov. Od šk. roku 1961/1962 dostala škola názov Základná deväťročná škola v Sedliciach pri Prešove. Na pozícii riaditeľa školy sa postupne vystriedali Alžbeta Križovenská, František Slobodník, Jozef Miškuf, Milan Šveda. Boli to zároveň roky, v ktorých škola dosahovala najvyšší počet žiakov, v šk. roku 1967/1968 až 481. Od šk. roku 1982/1983 sa podľa nového zákona, ktorý sa týkal povinnej školskej dochádzky, zmenil názov školy na Základná škola v Sedliciach. V priebehu šk. roka 1984/1985 došlo k zmene vo vedení. Riaditeľa Jozefa Greňa vystriedal L. Dugas a po ňom Bartolomej Jusko. V decembri 1985 bola skolaudovaná budova telocvične. V auguste 1991 bola do funkcie riaditeľky Radou školy zvolená Gabriela Bašistová a pokračovali ďalšie zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese. Od šk. roku 1999/2000 sa opäť začalo vyučovať aj v deviatom ročníku a v ďalšom roku sa riaditeľom stal Vladimír Janotka.

Súčasný právny školský subjekt

V júli 2002 sa škola stala samostatným právnym subjektom. V januári 2003 došlo k zlúčeniu základnej a materskej školy a k vytvoreniu nového právneho subjektu Základná škola s materskou školou Sedlice. V šk. roku 2003/2004 sa ešte vyučovalo v jedenástich triedach, ale už v nasledujúcom roku sa počet tried znížil na deväť. V roku 2008 otvorilo svoju činnosť Školské stredisko záujmovej činnosti v Sedliciach. V šk. roku 2009/2010 post riaditeľa školy zaujal Štefan Rimák. Bol to zároveň rok, v ktorom si škola pripomenula polstoročie existencie. Vďaka schválenému projektu zameranému na rekonštrukciu budovy a financovanému z európskych štrukturálnych fondov sa začiatkom augusta 2010 začali rekonštrukčné práce. Zahŕňali výmenu všetkých okien, vonkajších vchodových dverí, výmenu parketových podláh v triedach, kompletné zateplenie budovy, vybudovanie sociálneho zariadenia pre učiteľov, vyregulovanie kúrenia, zastrešenie chodníka medzi školou a telocvičňou a zriadenie jazykovej učebne. Do novovytvorených priestorov v budove školy bola presťahovaná školská kuchyňa a jedáleň. Kolaudačné konanie prebehlo v novembri 2011. Rozvoj školy pokračoval na jeseň v roku 2015 zateplením telocvične. Tá v roku 2020 v rámci rekonštrukcie vykurovania získala samostatné vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, rovnako ako budova školy.