Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Územný plán obce

Hlavným cieľom územného plánu je prehodnotenie súčasnej urbanistickej štruktúry obce. Tieto vzťahy a výhľadové požiadavky zosúlaďuje v kontexte obce a záujmového priestoru. Navrhuje optimálne usporiadanie funkčných plôch, občiansku, dopravnú a technickú vybavenosť z pohľadu perspektívneho rozvoja sídla. Riešenie rešpektuje záujmy ochrany prírody, definuje výhľadové potreby sietí technickej infraštruktúry a dopravného systému, a to tak nadriadeného, ktoré vyplýva zo štruktúry osídlenia, ako aj lokálneho.

Riešenie posilňuje krajinno-estetické a ekologické faktory v území využívajúc morfologické danosti územia a tiež vodný tok Sopotnica. Sídelný potenciál zhodnocuje štruktúru obyvateľstva, demografický vývoj a predpoklady na bilančné obdobie do roku 2025 pri akceptovaní prirodzeného prírastku obyvateľstva, rovnako aj vytvorenia ponuky rekreácie a turistického ruchu. Rieši záujmy v oblasti obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej a protipovodňovej ochrany. Vyhodnocuje vplyv hospodárenia na poľnohospodárskom a lesnom pôdnom fonde a stanovuje zásady odpadového hospodárstva.

Riešenie územného plánu stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Vymedzuje nové hranice zastavaného územia, ochranné pásma a chránené územia a stanovuje nové ochranné pásma. Obsahuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a zoznam verejnoprospešných stavieb. Navrhované zámery zosúlaďuje s územným systémom ekologickej stability, v rámci ktorého sú definované prvky z Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability a navrhnuté prvky kostry ekologickej stability na miestnej úrovni.

Územný plán je tak základným nástrojom pre obec na riadenie celého investičného procesu v obci počas záväznosti územného plánu. Umožňuje priechodnosť investičných zámerov pri konkrétnej povoľovacej činnosti riešenej v územnom pláne a následnom vydávaní územných rozhodnutí a stavebných povolení, umožňuje koordináciu zámerov výstavby v území, je záväzným podkladom pre projektovú prípravu dopravnej, technickej a sociálnej vybavenosti v obci. Umožňuje realizovať v obci stavby verejnoprospešného charakteru.