Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Sedlice k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.
Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:
1. písomnou formou

  • na adresu: Obec Sedlice, Sedlice č. 176, 082 43 Sedlice
  • v podateľni obecného úradu
  • na e-mail: obecsedlice@sedlice.sk
  • prípadne na e-mail príslušných zamestnancov

2. osobne v stránkové dni

Pondelok   7:30 – 11:30     12:00 –15:30
Streda 7:30 – 11:30     12:00 –15:30
Štvrtok 7:30 – 11:30     12:00 –17:00
Piatok  7:30 – 11:30     12:00 –14:00

3. telefonicky na tel. č.: 051/7782 214

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

1.  Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pri budove obecného úradu v Sedliciach, prípadne na internetovej stránke obce www.sedlice.sk.

2. Žiadosti vybavuje referent obecného úradu, a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom.

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Ako podať opravný prostriedok?

Proti rozhodnutiu Obce Sedlice o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, ktorej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Obec Sedlice a rozhoduje o ňom starosta obce. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.