Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Volebné obdobie 2006 - 2010

Vo volebnom období 2006-2010 pracovala samospráva obce Sedlice v tomto zložení
Starosta obce – Imrich Krajňák
Obecné zastupiteľstvo – Emil Fiľakovský, Pavol Fiľakovský, Milan Chomjak, Mgr. Marek Joščák, Jozef Kaščák – zástupca st.obce, Iveta Kotuličová, Tomáš Stachura, Imrich Timko, PaeDr. I. Veverková
Hlavná kontrolórka obce –Beáta Palková

V uplynulom volebnom období sa nám podarilo zrealizovať tieto aktivity:

R.2007

 • Ukončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia
 • Otvorenie Zrekonštruovaných klubovní a Komunitného centra
 • Ukončenie ROEP /Registra obnovenej evidencie pozemkov/
 • Zavedenie príspevku obce pri narodení dieťaťa
 • Začiatok prípravy rekonštrukcie kuchyne a jedálne v ZŠ / Projektová dokumentácia /
 • Výstavba obecného kompostoviska /pre biologický odpad z obecných priestranstiev a ihrísk/
 • Rekonštrukcia zdravotného strediska a kultúrneho domu
 • Rekonštrukcia klubu dôchodcov
 • Zavedenie príspevku pre stravovanie dôchodcov a roznášanie obedov
 • Internetizácia obce mikrovlnou technológiou / z vysielača na Skalke/
 • Reprezentácia obce v Maďarsku, Budapešti - /Ručné práce, FS Sedličan /
 • Ukončenie a kolaudácia chodníka okolo štátnej cesty
 • Otvorenie prevádzky – Kozmetika
 • Spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebných povolení pre stavby- Modernizácia ZŠ, Rekonštrukcia Hasičskej stanice, Rekonštrukcia miest. komunikácii
 • Spracovanie a schválenie PHSR /plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja/obce Sedlice
 • Výspravky miestnych komunikácií
 • Spracovanie plánu požiarnej a protipovodňovej ochrany ochrany obce

R. 2008

 • Oprava fasády a výmena okien Kultúrneho domu a obecného úradu
 • Rekonštrukcia Ocú/chodba, schodisko, výmena vdverí, šatne v kinosále
 • Rekoštrukcia šatne a sociálneho zariadenia v MŠ
 • Rekoštrukcia vonkajšieho schodiska k Pošte a zdravotnému stredisku
 • Náter strechy obecných budov špeciálnou farbou/členovia DHZ Sedlice/
 • Internetizácia obecnej knižnice vrátane elektronického zabezpečenia
 • Realizácie 1. etapy Náučného chodníka Dunitová skalka
 • Usporiadanie 1. ročníka Majstrovstiev v kosení / s PDP Sedlice/
 • Usporiadanie súťaže v speve – Šedlický slávik
 • Usporiadanie regionálnej prehliadky klubov dôchodcov Prebudená jeseň /s Okr.os. stredisk./
 • Zriadenie ŠSZČ v ZŠ /školské stredisko záujmovej činnosti – pre činnosť krúžkov/
 • Inštalácia počítačovej siete a nových telefónnych rozvodov na OcÚ

R.2009

 • Výstavba novej digitálnej telefónnej ústredne / so signálom Mágio/
 • Osadenie nových vstupných brán a bráničiek na obidvoch cintorínoch
 • Výmena okien a vymaľovanie MŠ /1. etapa /
 • Doplnenie a oprava chodníka v centre obce
 • Zriadene prechodov pre chodcov vrátane označenia
 • Rekonštrukcia a doplnenie bleskozvodu na kultúrnom dome a OcÚ vrátane revízie
 • Rekonštrukcia a zariadenie zasadacej miestnosti
 • Spracovanie a schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku podľa podmienok Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Prešove / Hygiena/
 • Zabezpečenie materiálu na rekonštrukciu detského ihriska pri bytovkách, osadenie lavičiek
 • Tlač informačnej brožúry o obci Sedlice
 • Výroba rozoberateľnej tribúny pre obecné akcie a slávnosti
 • Nadviazanie družobného partnerstva s Městom Sedlice v Českej republike
 • Uskutočnenie osláv 85. výročia založenia DHZ Sedlice a okresnej súťaže v požiarnom športe
 • Uskutočnenie osláv 680. výročia obce a 150 výročia farského kostola

R. 2010

 • Výmena okien a vymaľovanie MŠ /2. etapa /,odvodnenie budovy MŠ
 • Zabezpečenie mliečneho automatu v priestoroch kult. Domu /PDP Sedlice/
 • Výstavba sauny v nevyužitých priestoroch telocvične ZŠ /ZŠ, STO Sedlice/
 • Odvodnenie časti areálu pri futbalovom ihrisku /ŠK Sedlice/
 • Zabezpečenie osadenia digitálneho merača rýchlosti na štátnej ceste
 • Uskutočnenie partnerskej návštevy v Měste Sedlice v ČR /členovia OZ,ŠK- futbal, FS Sedličan/
 • Usporiadanie Folklórneho festivalu v Sedliciach
 • Návšteva partnerskej krajanskej obce zo Srbska - Djurdjov
 • Osadenie dopravných značiek na miestnych komunikáciach
 • Realizácie 2. etapy Náučného chodníka Dunitová skalka

Schválené projekty

 • Obecné kompostovisko-Ekosvinka r.2007 projekt EÚ-Intereg III. dotácia 264 tis. Sk
 • Náučný chodník Dunitová skalka r.2008 Komunitná nadácia dotácia 47 tis. Sk
 • Šedlický slávik – súťaž v speve r. 2008 NEFO PSK – Prešov dotácia 15 tis. Sk
 • Spracovanie UPN – územný plán r. 2008 projekt EÚ - OPZI dotácia 467 tis. Sk
 • Výstroj a výzbroj pre DHZ r.2010 Ministersttvo vnútra dotácia 5 tis. € = 150 tis. Sk
 • Modernizácia Základnej školy r. 2010 projekt EÚ – ROP dotácia- 443 tis. € = 13,35 mil.Sk
 • V súčasnosti prebieha realizácia, ukončenie - máj 2011
 • Rekonštrukcia hasičskej stanice r. 2010 projekt EÚ – ROP dotácia - 251 tis. € = 7,56 mil.Sk
 • V súčasnosti prebieha realizácia, ukončenie - december 2011
 • Regenerácia centra obce r.2010 projekt EÚ – ROP dotácia - 644 tis. € =19,4 mil.Sk
 • Predpokladaný začiatok realizácie – na jar 2011 dlžka realizácie 16 mesiacov
 • Celková výška získaných finanč. prostriedkov na uvedené projekty je: 1,369 mil. € = 41,253mil. Sk