Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Daňové priznanie

 14.01.2022

Ak u Vás v minulom roku nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti, ste povinní k 31.1. podať na OcÚ  daňové priznanie, prípadne čiastkové priznanie.

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorý sa stal úplne novým vlastníkom nehnuteľnosti v roku 2021.

Čiastkové priznanie podáva daňovník, ktorý už má podané daňové priznanie a v roku 2021 uňho nastali zmeny vo vlastníctve a to napr.:

  • došlo k zániku vlastníctva k nehnuteľnosti,
  • pribudli alebo odbudli nehnuteľnosti,
  • nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov,
  • nastali iné zmeny, napr. právoplatné stavebné povolenia, kolaudačné konanie, dedičské konanie a iné,
  • bol priznaný alebo opätovne priznaný preukaz ZŤP alebo ZŤPS

K podaniu daňovému priznaniu je potrebné vedieť číslo LV,  čísla parciel,  prípadne doniesť iné doklady preukazujúce nadobudnutie vlastníctva.

         Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Priznanie k dani za psa podáva daňovník do 31.1.2022.  Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu roka je povinný daňovník podať priznanie najneskôr do 30 dní od vzniku tejto povinnosti.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa  sa platí na základe vydaného Rozhodnutia, ktoré obecný úrad doručí občanom.

Poplatok za  komunálny odpad obec vyrubí taktiež rozhodnutím občanovi, ktorý má v obci trvalý pobyt alebo je v obci vlastníkom nehnuteľného majetku, príp. na území obce podniká. Obec poplatok odpustí za obdobie, ktoré občan obci preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní  v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval  na území obce.

Na  uplatnenie odpustenia poplatku občan doloží podklady do 31.01, ktorými preukáže svoju neprítomnosť v obci. 

Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.

    Zoznam aktualít: