Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

 30.01.2024

Obstarávateľ strategického dokumentu – Prešovský samosprávny kraj dňa 06.12.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „Správa o hodnotení“) a následne dňa 10.01.2024 doručil na pamäťovom médiu návrh strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutému orgánu, dotknutej obci, schvaľujúcemu orgánu a štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny zasielame.

Dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu, informuje o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi verejnosti, kde a kedy možno do Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Písomné stanovisko k Správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 21 dní od doručenia Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Na stanovisko doručené po uplynutí uvedenej lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať (§ 12 ods. 3 zákona). Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR  ˂http://enviroportal.sk˃ v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA)  

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk) 

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >