ROK 2019

Zmluva č. 1 - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

ROK 2018

Zmluva č. 28 - poistná zmluva

Zmluva č. 27 - poistná zmluva - motorové vozidlá

Zmluva č. 26 - o nájme nebytových priestorov

Dodatok k zmluve č. 9919301173 o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Zmluva č. 25 - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva č. 24 - o poskytovaní všeobecne prospešných služieb

Zmluva č. 23 - Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 13/2013

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10 R/2018

Zmluva č. 22 - o poskytovaní služby ANTIK SAT

Zmluva č. 21 - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva č. 20 - Dohoda o poskytnutí príspevku

Zmluva č. 19 - Zmluva o dielo - rekonštrukcia MK

Zmluva č. 18 - dobrovoľná požiarna ochrana

Zmluva č. 17 - IFOsoft 2

Zmluva č. 16 - IFOsoft

Zmluva č. 15 - Klub žien

Zmluva č. 14 - FS Sedličan

Zmluva č. 13 - motokros

Zmluva č. 12 - posilňovňa

Zmluva č. 11 - ŠK - stolnotenisový oddiel

Zmluva č. 10 - ŠK - futbalový oddiel

Zmluva č. 9 - rímskokatolický farský úrad

Zmluva č. 8 - kúpna zmluva

Zmluva č. 7 - zmluva o audite

Zmluva č. 6 - dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva č. 5 - o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva č. 4 - o zriadení vecného bremena

Zmluva č. 3 - kúpna zmluva

Zmluva č. 2 - o zriadení vecného bremena

Zmluva č. 1 - kúpna zmluva

ROK 2017

Zmluva č. 21 - o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 20 - príkazná zmluva 

Zmluva č. 19 - kupná zmluva - autobus

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva č. 18 - hromadná licenčná zmluva

Dodatok č. 1 k ZoD č. 6 R/2017

Zmluva č. 17 - rámcová zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva č. 16 - o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 15 - Zmluva o dielo

Zmluva č. 14 o dodávke elektriny

Zmluva č. 13 o zmluvnom servise

Zmluva č. 12 o dodávke a montáži kamerového systému

Zmluva č. 11 - o dodávke plynu

Zmluva č. 10 - o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - PHSR obce Sedlice

Zmluva č. 9 - o poskytovaní služieb

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Zmluva č. 8 - MO MS Sedlice - klub žien

Zmluva č. 7 - MO MS Sedlice - folklórny súbor Sedličan

Zmluva č. 6 - ŠK - Sedlice - stolnotenisový oddiel

Zmluva č. 5 - ŠK Sedlice - futbalový oddiel

Zmluva č. 4 - Rímskokatolický farský úrad

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Dodatok k Zmluve č. A0655418 o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko

Dodatok k Zmluve č. A8463015 o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko

Zmluva č. 3 - Príkazná zmluva

Zmluva č. 2 - Príkazná zmluva

Zmluva č. 1 - Príkazná zmluva

ROK 2016

Dodatok č. 4 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom

Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2014

Zmluva č. 21 - Dohoda o vzájomnej spolupráci

Zmluva č. 20 - ENVI - PAK - odpady

Dodatok č. 1 k zmluve č. 22/2015

Zmluva č. 19 - Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva č. 18 - Dotácia z PSK

Zmluva č. 17 - Zmluva o dielo PHSR

Zmluva č. 16 - Slovgram

Zmluva č. 15 - Dotácia DHZ

Zmluva č. 14 - Auditorské služby 

Zmluva č. 13 - Zmluva o dielo

Zmluva č. 12 - Zmluva Orange

Zmluva č. 11 - Poskytnutie finančnej dotácie

Zmluva č. 10 - Finančná dotácia

Zmluva č. 9 - Šk

Zmluva č. 8 - Rímskokatolícky fársky úrad 

Zmluva č. 7 - Šk - stolnotenisový oddiel

Zmluva č. 6 - Dohoda o vzájomnej spolupráci Suchá Dolina 

Zmluva č. 5 - Dohoda o vzájomnej spolupráci Miklušovce 

Zmluva č. 4 - Dohoda o vzájomnej spolupráci Ľubovec 

Zmluva č. 3 - Dohoda o vzájomnej spolupráci Klenov 

Zmluva č. 2 - Uzavretie budúcej zmluvy 

Zmluva č. 1 - Poskytovanie služieb

ROK 2015

Zmluva č. 22 - DataCentrum 

Zmluva č. 21 - Right Power Energy 

Zmluva č. 20 - Kúpna zmluva 

Zmluva č. 19 - DataCentrum

Zmluva č. 18 - Poistná zmluva 

Zmluva č. 16 - Spracúvanie osobných údajov 

Zmluva č. 15 - Spracúvanie osobných údajov R:D:TECH

Zmluva č. 14 - Spracúvanie osobných údajov Petrovany

Zmluva č. 13 - Technické zhodnotenie hasičských vozidiel 

Zmluva č. 12 - Správa a údržba ciest

Zmluva č. 11 - Zmluva o výpožičke

Zmluva č. 10 - Balík služieb T-com

Zmluva č. 9 - Poskytovanie verejných služieb T-com

Zmluva č. 8 - Príloha

Zmluva č. 7 - Kontokorentný úver

Zmluva č. 6 - Audítorské služby

Zmluva č. 5 - Poistná zmluva 

Zmluva č. 4 - Dodávka plynu  

Zmluva č. 3 - Zmluva o dielo

Zmluva č. 2 - Kápna zmluva Východoslovenská distribučná

Zmluva č. 1 - Mandatná zmluva

ROK 2014

Zmluva č. 25 - Združená dodávka elektriny

Zmluva č. 24 - DataCentrum 

Zmluva č. 23 - R:D:TECH

Zmluva č. 22 - Mandatná zmluva

Zmluva č. 21 - Notárska zápisnica

Zmluva č. 20 - Notárska zápisnica

Zmluva č. 19 - Dodatok č. 1 o dielo 

Zmluva č. 18 - Prešovsky samosprávny kraj

Zmluva č. 17 - Nájom nebytových priestorov

Zmluva č. 16 - Zmluva o dielo Sedlice 

Zmluva č. 15 - Zmluva o dielo

Zmluva č. 14 - Zmluva o dielo

Zmluva č. 13 - Notárska zápisnica

Zmluva č. 12 - Notárska zápisnica

Zmluva č. 11 - Príkazná zmluva

Zmluva č. 10 - Príkazná zmluva

Zmluva č. 9 - Xanax  

Zmluva č. 8 - Dotácia zo štátneho rozpočtu

Zmluva č. 7 - Xanax

Zmluva č. 6 - Xanax 

Zmluva č. 5 - Kontokorentný úver 

Zmluva č. 4 - Zmluva o dielo - dodatok k zmluve 

Zmluva č. 3 - Vladimír Andraščík 

Zmluva č. 2 - Poskytovanie vybraných súborov

Zmluva č. 1 - Komunálny odpad