Vážení návštevníci webovej stránky obce,
ctení Sedličania, milí priatelia,

je pre mňa milou príležitosťou pozdraviť vás sprostredkovane ako návštevníkov webovej stránky našej obce. Širšie informácie o Sedliciach sa takto dostávajú nielen k mladšej generácii, ale aj k tým skôr narodeným, či k tým, ktorí už v Sedliciach nebývajú, ale zachovali si k obci svoj pozitívny vzťah. Webová stránka má za cieľ prezentovať a sprístupňovať celú šírku života obce vrátane nosných informácií z o becnej samosprávy (rokovania zastupiteľstva, činnosti poslancov a komisií), ako aj športové, kultúrne a duchovné aktivity jej obyvateľov. Naším nemalým cieľom je aj spropagovať prírodu a príťažlivé okolie pre potenciálnych návštevníkov obce, ktorých týmto do nášho mikroregiónu radi pozývame.

                                                   

Životopis

Narodil som sa 27. júla 1961 v Prešove. Som slovenskej národnosti, ženatý, mám 3 deti. Základné vzdelanie som absolvoval na ZDŠ v našej obci v rokoch 1967 – 1976. Stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika som získal na SOU elektrotechnickom v rokoch 1976 – 1979 a pokračoval som na SŠPP v Prešove v štúdiu, ktoré som ukončil maturitnou skúškou v roku 1981.

Prvé pracovné skúsenosti som nadobudol v Závodoch priemyselnej automatizácie Prešov a v Mestskom bytovom podniku Prešov. V roku 1982 som nastúpil na základnú vojenskú službu ako mechanik rádiostaníc. Po jej skončení som v roku 1984 nastúpil ako elektromechanik v OZKN Prešov. Od roku 1987 som bol zamestnaný v prešovskej nemocnici s poliklinikou ako elektrotechnik Investičného oddelenia, neskôr ako technik Energocentra.

Ako poslanec obce Sedlice som pôsobil v rokoch 1994 – 1998.

V decembri 2002 a 2006, v novembri 2010 a 2014 som bol zvolený za starostu obce. Potrebnú komunikatívnosť sa snažím uplatňovať priamo v obci so všetkými vekovými a sociálnymi skupinami, ako aj pri rokovaniach s nadriadenými orgánmi a inštitúciami, čo vyžadujú aj súčasné široké kompetencie a právomoci v obciach. Technické a investičné skúsenosti sa snažím uplatniť pri príprave výstavby, samotnej realizácii infraštruktúry obce, ale aj pri opravách a udržiavacích prácach jej majetku a všetkých našich zariadení. Vo svojej funkcii sa popri riešení každodenných problémov občanov snažím prioritne venovať rozvoju obce – príprave a realizácii projektov investičného i neinvestičného charakteru. Viacero z nich v súčasnosti v obci prebieha. Aj v nasledujúcom období im chcem venovať spolu s poslancami obecného zastupiteľstva potrebný priestor, lebo v nich vidíme príležitosť rozvoja obce, mikroregiónu Čierna hora, ale aj možnosť realizácie aktivít našich komunít, záujmových združení či organizácií.

Štrukturovaný životopis

Narodený: 27.7.1961 , Prešov
Stav: ženatý, 3 deti
Vzdelanie: 
1967 - 1976 ZDŠ Sedlice 
1976 - 1979 SOU elektrotechnické Prešov 
1979 - 1981 SŠPP Prešov, ukončené maturitou 
Priebeh zamestnania: 
1979 - 1981 ZPA Prešov 
1981 - 1982 Mestský bytový podnik Prešov 
1982 - 1984 ZVS 
1984 - 1987 OZKN Prešov 
1987 - 2002 Nemocnica s poliklinikou Prešov 
Záľuby: folklór, šport, príroda a moderná technika

                                                                                                 Imrich Krajňák, starosta obce, tel: 0907 531 718