Kontrolór obce

 

Hlavná kontrolórka obce Sedlice: Milena Štvartáková,

kontakt: office@vskmineral.sk

 

Úlohy hlavnej kontrolórky obce Sedlice: 

1.     vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/2004 Zb. z., 

2.     predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým,

3.     vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

4.     predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu, 

5.     predkladá  obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,

6.     spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

7.     vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

8.     je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo.