Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

OBEC SEDLICE

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Sedlice na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

IČO: 00327743
DIČ: 2020548156

Banka: VÚB Prešov  IBAN: SK89 0200 0000 0000 0342 1572

KONTAKTNÁ OSOBA:
Mgr. Marek Guman, starosta obce

ADRESA:
Obec Sedlice
Sedlice 176
082 43 Sedlice

KONTAKT:
Telefón: +421517782214
Mobil: 0917840473 
e-mail: obecsedlice@sedlice.sk

internetová adresa: www.sedlice.sk

Zákon č. 95 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem iného upravuje aj zadávanie zákaziek s finančným limitom:

 • Od 1 000 € do 20 000 € - tovary/služby
 • Od 1 000 € do 30 000 € - stavebné práce
 • Od 1 000 € do 40 000 € - potraviny

Obec Sedlice (ďalej len „obec“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou