• Vo volebnom období 2006-2010 pracovala samospráva obce Sedlice v tomto zložení
  Starosta obce – Imrich Krajňák
  Obecné zastupiteľstvo – Emil Fiľakovský, Pavol Fiľakovský, Milan Chomjak, Mgr. Marek Joščák, Jozef Kaščák – zástupca st.obce, Iveta Kotuličová, Tomáš Stachura, Imrich Timko, PaeDr. I. Veverková
  Hlavná kontrolórka obce –Beáta Palková

  V uplynulom volebnom období sa nám podarilo zrealizovať tieto aktivity:
   
  • R.2007
  • - Ukončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia
  • - Otvorenie Zrekonštruovaných klubovní a Komunitného centra
  • - Ukončenie ROEP /Registra obnovenej evidencie pozemkov/
  • - Zavedenie príspevku obce pri narodení dieťaťa
  • - Začiatok prípravy rekonštrukcie kuchyne a jedálne v ZŠ / Projektová dokumentácia /
  • - Výstavba obecného kompostoviska /pre biologický odpad z obecných priestranstiev a ihrísk/
  • - Rekonštrukcia zdravotného strediska a kultúrneho domu
  • - Rekonštrukcia klubu dôchodcov
  • - Zavedenie príspevku pre stravovanie dôchodcov a roznášanie obedov
  • - Internetizácia obce mikrovlnou technológiou / z vysielača na Skalke/
  • - Reprezentácia obce v Maďarsku, Budapešti - /Ručné práce, FS Sedličan /
  • - Ukončenie a kolaudácia chodníka okolo štátnej cesty
  • - Otvorenie prevádzky – Kozmetika
  • - Spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebných povolení pre stavby- Modernizácia ZŠ, Rekonštrukcia Hasičskej stanice, Rekonštrukcia miest. komunikácii
  • - Spracovanie a schválenie PHSR /plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja/obce Sedlice
  • - Výspravky miestnych komunikácií
  • - Spracovanie plánu požiarnej a protipovodňovej ochrany ochrany obce
  • R. 2008
  • - Oprava fasády a výmena okien Kultúrneho domu a obecného úradu
  • - Rekonštrukcia Ocú/chodba, schodisko, výmena vdverí, šatne v kinosále
  • - Rekoštrukcia šatne a sociálneho zariadenia v MŠ
  • - Rekoštrukcia vonkajšieho schodiska k Pošte a zdravotnému stredisku
  • - Náter strechy obecných budov špeciálnou farbou/členovia DHZ Sedlice/
  • - Internetizácia obecnej knižnice vrátane elektronického zabezpečenia
  • - Realizácie 1. etapy Náučného chodníka Dunitová skalka
  • - Usporiadanie 1. ročníka Majstrovstiev v kosení / s PDP Sedlice/
  • - Usporiadanie súťaže v speve – Šedlický slávik
  • - Usporiadanie regionálnej prehliadky klubov dôchodcov Prebudená jeseň /s Okr.os. stredisk./
  • - Zriadenie ŠSZČ v ZŠ /školské stredisko záujmovej činnosti – pre činnosť krúžkov/
  • - Inštalácia počítačovej siete a nových telefónnych rozvodov na OcÚ
  • R.2009
  • - Výstavba novej digitálnej telefónnej ústredne / so signálom Mágio/
  • - Osadenie nových vstupných brán a bráničiek na obidvoch cintorínoch
  • - Výmena okien a vymaľovanie MŠ /1. etapa /
  • - Doplnenie a oprava chodníka v centre obce
  • - Zriadene prechodov pre chodcov vrátane označenia
  • - Rekonštrukcia a doplnenie bleskozvodu na kultúrnom dome a OcÚ vrátane revízie
  • - Rekonštrukcia a zariadenie zasadacej miestnosti
  • - Spracovanie a schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku podľa podmienok Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Prešove / Hygiena/
  • - Zabezpečenie materiálu na rekonštrukciu detského ihriska pri bytovkách, osadenie lavičiek
  • - Tlač informačnej brožúry o obci Sedlice
  • - Výroba rozoberateľnej tribúny pre obecné akcie a slávnosti
  • - Nadviazanie družobného partnerstva s Městom Sedlice v Českej republike
  • - Uskutočnenie osláv 85. výročia založenia DHZ Sedlice a okresnej súťaže v požiarnom športe
  • - Uskutočnenie osláv 680. výročia obce a 150 výročia farského kostola
  • R. 2010
  • - Výmena okien a vymaľovanie MŠ /2. etapa /,odvodnenie budovy MŠ
  • - Zabezpečenie mliečneho automatu v priestoroch kult. Domu /PDP Sedlice/
  • - Výstavba sauny v nevyužitých priestoroch telocvične ZŠ /ZŠ, STO Sedlice/
  • - Odvodnenie časti areálu pri futbalovom ihrisku /ŠK Sedlice/
  • - Zabezpečenie osadenia digitálneho merača rýchlosti na štátnej ceste
  • - Uskutočnenie partnerskej návštevy v Měste Sedlice v ČR /členovia OZ,ŠK- futbal, FS Sedličan/
  • - Usporiadanie Folklórneho festivalu v Sedliciach
  • - Návšteva partnerskej krajanskej obce zo Srbska - Djurdjov
  • - Osadenie dopravných značiek na miestnych komunikáciach
  • - Realizácie 2. etapy Náučného chodníka Dunitová skalka
  • Schválené projekty
   - Obecné kompostovisko-Ekosvinka r.2007 projekt EÚ-Intereg III. dotácia 264 tis. Sk
   - Náučný chodník Dunitová skalka r.2008 Komunitná nadácia dotácia 47 tis. Sk
   - Šedlický slávik – súťaž v speve r. 2008 NEFO PSK – Prešov dotácia 15 tis. Sk
   - Spracovanie UPN – územný plán r. 2008 projekt EÚ - OPZI dotácia 467 tis. Sk
   - Výstroj a výzbroj pre DHZ r.2010 Ministersttvo vnútra dotácia 5 tis. € = 150 tis. Sk
   - Modernizácia Základnej školy r. 2010 projekt EÚ – ROP dotácia- 443 tis. € = 13,35 mil.Sk
   V súčasnosti prebieha realizácia, ukončenie - máj 2011
   - Rekonštrukcia hasičskej stanice r. 2010 projekt EÚ – ROP dotácia - 251 tis. € = 7,56 mil.Sk
   V súčasnosti prebieha realizácia, ukončenie - december 2011
   - Regenerácia centra obce r.2010 projekt EÚ – ROP dotácia - 644 tis. € =19,4 mil.Sk
   Predpokladaný začiatok realizácie – na jar 2011 dlžka realizácie 16 mesiacov
   Celková výška získaných finanč. prostriedkov na uvedené projekty je: 1,369 mil. € = 41,253mil. Sk

  •