Späť

Upozornenie pozostalým

 

Upozornenie pozostalým

 

Z organizačných dôvodov je pri úmrtí potrebné ako prvú kontaktovať pohrebnú službu PIETA, odborne spôsobilú na prevádzkovanie pohrebiska, s ktorou má obec Sedlice uzatvorenú dohodu o poskytovaní pohrebných služieb.

Kontakt:

Pohrebná služba PIETA, M. Holinga

Tel.: 0907 636 885, 0915 554 814