Tlačivá k drobným stavbam

1. Vyhlásenie dozor

2. Tlačivo - drobné stavby

3. Tlačivo pre stavebné úpravy

4. Ohlásenie reklamnej stavby

5. Ohlásenie stavby elektronických komunikačných sieti

Tlačivá k podnikateľskej činnosti

1. Záväzné stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti

Tlačivá - kataster nehnuteľnosti

1. Žiadosť o zapísanie identifikačných údajov do KN

2. Žiadosť o doplnenie osobných údajov

Tlačivá k výrubu stromov

1. Oznámenie o výrube 

2. Vysvetlenie k oznámeniu o výrube

3. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Tlačivá k daňovej povinnosti

1. Čestné prehlásenie 

2. Žiadosť o vrátenie preplatku 

Tlačivá k stavebnému konaniu

1. Návrh na predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 

2. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 

3. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb 

4. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 

5. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu 

6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie)

7. Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia

8. Návrh na vydanie územného rozhodnutia, využitia územia 

9. Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete

10. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením 

11. Žiadosť o povolenia na zmenu užívania stavby (ak nie je spojená so stavebným konaním)

12. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

13. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením

14. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska 

15. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby 

16. Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

17. Žiadosť o povolenie terénnych úprav  

18. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO

19. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením

20. Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb)

21. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a dodatočné povolenie zmeny stavby 

22. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb 

23. Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 

24. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 

25. Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia