ROK 2017

VZN č. 1/2017 ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2013 o obecných poplatkoch

VZN č. 2/2017 ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

ROK 2016

VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Sedlice

VZN č. 3/2016 o odpadoch

VZN č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sedlice

VZN č. 5/2016 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2006 - Požiarny poriadok obce Sedlice

ROK 2015

VZN č. 1/2015 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách

VZN č. 2/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu

Dodatok č.1 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sedlice

ROK 2013

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Sedlice

ROK 2012 

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ROK 2011

VZN č. 1/2011 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce

ROK 2010 

VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Sedlice

ROK 2008

VZN č. 2/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Sedlice 

ROK 2003

VZN č. 1/2003 o podmienkach držania psov v obci Sedlice