Základným literárno-historickým dokumentom obce Sedlice je kronika obce. Tvoria ju dva zväzky: Pamätná kniha obce Sedlice (obsahuje predslov o období 1. svetovej vojny  a záznamy z rokov 1933 – 1946) a Kronika obce Sedlice (návrat k rokom 1944 – 1950 a záznamy z rokov 1958 – 2015). Rovnako v dvoch zväzkoch sa vedie školská kronika a interný zdroj informácií predstavuje aj farská kronika.

Najucelenejší obraz o obci ponúka 248-stranová publikácia z roku 2014 Sedlice – kronika obce, ktorú zostavil Mgr. Bohumil Kaman v spolupráci s 30-členným autorským kolektívom.

Stručný prehľad o obci ponúka 16-stranová brožúra Obec Sedlice, vydaná v roku 2009 a doplnená fotografiami.

Publikácia Sedlice – podhorská obec Šarišskej vrchoviny je dostupná len v elektronickej forme na intranete Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity, zostavil ju Rastislav Kotulič v roku 2007.

Ďalšou publikáciou je biografia rodáka Mgr. Metoda Kaľavského Kamenistá cesta z roku 2004, kniha má 370 strán, obci sa venuje v prvej polovici.

Spevník Kim v Śedľici budzem obsahuje 40 ľudových piesní a tzv. pripoviedky, ktoré v sedlickom nárečí zaspievala a vyrozprávala Mária Makarová, rod. Kotuličová. Zostavili ho PhDr. František Matúš a doc. Ing. Miloslav Kotulič, CSc., a vydali v roku 1993.

Knihu 25 rokov spoločného hospodárenia JRD Pokrok Sedlice napísali Eduard Mikita, Ján Palko a Michal Parrák v roku 1986, publikácia má 67 strán.

Z roku 1983 pochádza bulletin Sedličan – Detský folklórny súbor pri ZŠ Sedlice.

Od roku 1972 (do roku 1986) si sedlická mládež viedla kroniku Dedinskej organizácie Slovenského zväzu mládeže. Kroniku sa podarilo uchovať, na rozdiel od kroniky, ktorú v minulosti viedli dobrovoľní  hasiči.

Za odborný príspevok viažuci sa k obci možno pokladať 15-stranovú jazykovednú štúdiu PhDr. Izidora Kotuliča, CSc., z roku 1957 s názvom Z mennej deklinácie sedlického nárečia.