Späť

Vykurovacie obdobie

Vykurovacia sezóna sa už začala, nepodceňujte dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov!

 

S príchodom prvých mrazov a chladného počasia sa občania začínajú zaoberať tým, ako si svoje príbytky dostatočne vyhriať.

Každý rok vďaka technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti dochádza k vzniku požiarov spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie či ohrev vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve u fyzických osôb v rodinných domoch, bytových domoch či v priestoroch, ktoré s nimi súvisia.

Z rozboru požiarovosti v okresoch Prešov a Sabinov za minulý rok vyplýva, že vzniklo 22 požiarov v čase vykurovacieho obdobia. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb. Priame škody spôsobené na majetku občanov boli vyčíslené na 33 480 eur, uchránené hodnoty vo výške 162 500 eur.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí vyhorenie sadzí v komíne (v 17 prípadoch), zle umiestnenie, resp. nesprávna inštalácia vykurovacieho telesa a dymovodu (v 3 prípadoch).

Napríklad v obci Klenov požiar poškodil strešnú a stropnú konštrukciu na dvoch rodinných domoch, pričom priama škoda na majetku spôsobená požiarom bola 15 000 eur.

Z uvedenej štatistiky požiarovosti vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby, životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a bytových domoch hasiči dávajú občanom do pozornosti tieto rady:

- komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Dbajte na ich pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly. Vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín musí byť samozrejmosťou rovnako ako kontrola jeho technického stavu,

- nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé  materiály,

- nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny,

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá, sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke, predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- popol z vykurovacích telies uložte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,

- nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

- pri všetkých druhoch spotrebičov je potrebné dodržiavať predpísané vzdialenosti od stavebných konštrukcií, horľavých predmetov a horľavých látok. Napríklad pri spotrebičoch na tuhé palivo musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 800 mm vo všetkých smeroch,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových

tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

 

Pamätajte, čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné preventívne opatrenia Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť v danej problematike.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.

 

 

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor Oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.