Späť

Upozornenie k odpadom

Vážení občania,

     v poslednom čase sa čoraz častejšie stáva, že nezodpovední občania svojvoľne, bez súhlasu obecného úradu, vyvážajú rôzne druhy odpadov na miestne cintoríny do veľkoobjemových kontajnerov. Sú to neraz aj druhotné suroviny, ako sú plasty, drevo a mnohokrát aj ťažké stavebné odpady. Všetky tieto odpady sú recyklovateľné a podľa zákona o odpadoch patria na iné určené miesto a do zberných nádob na to určených. Aj v poslednom čase sa stalo, že niekto z veľmi nezodpovedných občanov umiestnil do veľkoobjemového kontajnera a vedľa neho veľké množstvo zvyškov z uhynutých alebo zabitých domácich zvierat, čím ohrozil ostatných občanov obce. Takéto konanie je protizákonné a prísne trestané. Obec v tejto súvislosti podáva trestné oznámenie za všeobecné ohrozenie zdravia na Políciu SR. Zároveň umiestňujeme na rôzne miesta v obci aj na cintoríne fotopasce. Prichytení páchatelia budú prísne potrestaní.

     Ďalšieho protizákonného konania sa dopúšťajú aj tí občania, ktorí umiestňujú nevytriedené odpady, ako sú nerozobraté dvere a okenné krídla so sklom, k nádobám na separovaný odpad.

     Uvedeným protizákonným konaním sa zvyšujú náklady na vývoz odpadov v obci, čo sa premietne aj do zvýšenia poplatkov pre občanov v budúcom období. Preto je v záujme každého občana, aby takéto konanie neodkladne nahlásil na OcÚ alebo starostovi obce.