Späť

Kamerový systém

V našej obci bol nainštalovaný kamerový systém. Má prispieť hlavne k zníženiu kriminality a inej protispoločenskej činnosti a k celkovému zlepšeniu situácie ohľadom bezpečnosti našich občanov. Kamery sú v obci rozmiestnené na miestach, kde monitorujú verejné priestranstvá, cintoríny, zastávky, parky a školský areál. Grant 6900 eur na kamerový systém získala obec v rámci výzvy Ministerstva vnútra pre prevenciu kriminality. Pri vjazde do obce je informatívna tabuľa, ktorá upozorňuje občanov na monitorovanie kamerami.