Späť

Daňové priznanie na rok 2019

 

         Vážení občania.

 

      Ak u Vás v roku  2018  nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti, ste povinní

do  31.1.2019  podať na OcÚ daňové priznanie, prípadne čiastkové priznanie.

 

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorý sa stal úplne novým vlastníkom nehnuteľností v roku 2018.

Čiastkové priznanie podáva daňovník, ktorí už má podané daňové priznanie a v roku 2018 uňho nastali zmeny vo vlastníctve a to napr.:

  • došlo k zániku vlastníctva k nehnuteľností,
  • pribudli, alebo odbudli nehnuteľnosti,
  • nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov,
  • nastali iné zmeny, napr. právoplatné stavebné povolenia, kolaudačné konanie, dedičské konanie a iné,
  • bol priznaný alebo opätovne priznaný preukaz ZŤP alebo ZŤPS

 

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť doklady osvedčujúce vlastníctvo k nehnuteľnosti (LV, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, kúpnu, darovaciu zmluvu alebo iné doklady o nadobudnutí vlastníctva).

 

         Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Priznanie k dani za psa podáva daňovník do 31.1.2019.  Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu roka, je povinní daňovník podať priznanie najneskôr do 30 dní od vzniku tejto povinnosti.

 

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa  sa platí na základe vydaného Rozhodnutia, ktoré obecný úrad doručí občanom.

 

Poplatok za  komunálny odpad obec vyrubí taktiež rozhodnutím občanovi, ktorý má v obci trvalý pobyt, alebo je v obci vlastníkom nehnuteľného majetku, príp. na území obce podniká. Obec poplatok odpustí za obdobie, ktoré občan obci preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní  v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval  na území obce.

Na  uplatnenie odpustenia poplatku, občan doloží podklady do 31.01.2019, a to najmä:

1.) potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a mieste výkonu práce 

     (nie pracovnú zmluvu) spolu s čestným prehlásením o počte dní, ktoré sa v obci

     nezdržiava

2.) potvrdenie o návšteve školy spolu s čestným prehlásením o počte dní, ktoré sa

    v obci nezdržiava

3.) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste, kde sa občan dlhodobo zdržiava.

4.) čestné prehlásenie o počte dní, ktoré sa v obci nezdržiaval.

 

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.