Upratovanie cintorínov
Povinnosti fyzických osôb
Nelegálne spaľovanie
Kamerový systém
Oznam pre nájomcov hrobových miest
Zmena miesta skládky konárov
Nevhodné umiestňovanie odpadov
Zmena ordinačných hodín